Statens Bostadsomvandling AB

Om dotterbolaget Vasallen AB

Dotterbolaget Vasallen AB

Den 16 december 2020 bestämde regeringen att överlåta statens aktier i Vasallen AB till Statens Bostadsomvandling AB Sbo under 2021. Enligt riksdagens bemyndigande har därför regeringen den 30 september 2021 fattat beslut att utan vederlag överlåta statens aktier Vasallen till Sbo.

Vasallen AB har en egen webbplats och mer information om Vasallen www.vasallen.se.

Överlåtelsen sker genom ett aktieägartillskott då samtliga aktier i Vasallen tillskjuts Sbo som blir ägare till Vasallen. Därmed etableras en koncern i vilken Sbo är moderbolag och Vasallen utgör dotterbolag.

Riksdagen har även beslutat att Vasallen på sikt bör avvecklas. Vasallen har i huvudsak avyttrat de fastigheter som bolaget har ägt och driver inte någon verksamhet längre. Bolaget ansvarar dock för garantitider och ansvarstider som löper på tio år från godkänd slutbesiktning. Garantitider och ansvarstider för Vasallen behöver avvecklas på ett effektivt sätt.

Sbo ska effektivt och ansvarsfullt förvalta Vasallen med tillhörande dotterbolag och därefter avveckla verksamheten i  så snart det är möjligt.