Statens Bostadsomvandling AB

Att samarbeta med oss
Vi bygger bostäder där andra inte gör det. Tillsammans med dig i din kommun skapar vi moderna och hållbara lägenheter
dit seniorer vill flytta. Vår gemensamma insats ger kommunen ny handlingskraft för framtiden.


Vi bygger det som saknas i er kommun

Det finns för få rätt bostäder för äldre i delar av Sverige, trots att behov finns. De ekonomiska medel riksdagen försett oss med ska göra nytta utanför de större städerna, på platser där marknaden är sval över tid. I samverkan med kommuner anpassar och renoverar vi befintliga fastigheter till nya moderna bostäder för äldre. Vi bidrar till fler tillgänglighets-anpassade lägenheter som äldre vill flytta till. Gamla hus får ett nytt liv. Det är därför vi heter det vi heter - Statens Bostadsomvandling AB.

Effekten av nya moderna lägenheterna för äldre blir att:

  • fler seniorer hittar ett boende med rimlig hyra att flytta till och kan delta i samhällslivet
  • den ökande rörligheten på bostadsmarknaden bidrar till en lokal framtidstro
  • ofrivillig ensamhet kan motarbetas och kommunens hemvård drivas mer effektivt
  • beräknad årsenergiförbrukning minskar väsentligt i den nyrenoverade fastigheten och bidrar till en mer klimatsmart kommun

Tillskott i ert befintliga bostadsbestånd

Seniora medborgare blir allt fler i många kommuner. Ett breddat utbud med fler moderna bostäder för äldre skapar nytta i en kommun. Med våra insatser får fler äldre en smidig och tillgänglighetsanpassad vardag i en boendemiljö med gemensamma mötesplatser och närhet till välfärdstjänster. Vårt samhällsuppdrag möjliggör hållbar och effektiv ombyggnation av fastigheter på lokala marknader där få andra aktörer har ekonomisk förmåga att nyproducera i tillräcklig omfattning. Investeringar som är bra för den enskilda fastigheten – men också för att skapa flyttkedjor lokalt. Nya lägenheter bidrar också till att underlätta för kommunen för en effektiv och väl fungerande omsorg om äldre invånare. Vi har erfarenhet av olika omvandlingsprojekt i ett 40-tal kommuner.

Frigöra villor och motverka ensamhet

Statens bostadsomvandlings projekt leder till att tryggheten ökar för människor. Inte minst genom att ofrivillig ensamhet motarbetas. Energiförbrukningen minskar i det renoverade huset. Kommunens insatser för äldreomsorg och annan service blir mer effektiv. När flyttkedjor startas ger det nya möjligheter till en mer levande bostadsmarknad som i sin tur skapar förutsättningar för nya invånare i kommunen.

De projekt vi genomför bidrar till hållbar utveckling och framtidshopp för individ och samhälle. Det är kärnan i vårt uppdrag. Att skapa utveckling där den som bäst behövs. För detaljer se beskrivning om uppdrag, ägande, styrning och ägardirektivet i detalj (öppna länk för mer detaljer under Om Sbo)

Hur går det då till att samverka med oss?

Varje projekt har sina unika förutsättningar. Fastigheter är olika, bostadsbolag jobbar lite olika och varje kommun har sin egen palett av unika förutsättningar. Alla projekt vi genomför börjar på samma sätt: Att förstå behoven i den aktuella kommunen och med /dig diskutera vad vi kan göra hos just er, utifrån det uppdrag ägaren staten har gett oss.  

Efter inledande samtal tecknar vi en avsiktsförklaring

När kommunen och ert allmännyttiga bostadsbolag blivit överens med Statens bostadsomvandling om att fördjupa dialogen tecknar vi en avsiktsförklaring och bildar en projektgrupp för gemensamt programarbete. Tillsammans utreder och skissar vi på en ombyggnadslösning av fastigheten. I vårt gemensamma programarbete, inför upphandling och genomförande, lägger vi grunden för ett framgångsrikt projekt. Eventuell återstående evakuering av fastigheten som ska byggas om löser ni parallellt med programarbetet. Fastigheten behöver alltså inte stå tom, innan samarbetet inleds. När ett relevant och genomarbetat förfrågningsunderlag tagits fram genomförs en offentlig upphandling för ombyggnation av fastigheten.

Ta del av andra kommuners erfarenheter

Statens Bostadsomvandling köper och investerar för att rusta upp fastigheten när rätt förutsättningar finns, kommunen hyr av Statens Bostadsomvandling och hyr ut lägenheterna. Statens bostadsomvandling (hyresvärd) kommer bekosta ombyggnationen av fastigheten inför kommunens (avtalsparten) inflyttning.  Vi har erfarenhet från många kommuner och flera av dem berättar om sin upplevelse och sina respektive erfarenheter här på webben (ta del av företrädarna från Hofors, Grums, Hultsfred och andra – hur deras berättelser av ombyggnation och den konkreta nyttan har blivit under Kommuner berättar (öppna länken till Kommuner berättar).

Nära samarbete i sex steg

Statens bostadsomvandling förvärvar den berörda fastigheten när alla inblandade är överens. Ett formellt beslut om investering i fastigheten ska tas av vår styrelse. Ett blockhyresavtal tecknas mellan Statens bostadsomvandling (hyresvärd) och kommunen (som blir Sbo:s hyresgäst). 

Vi äger fastigheten, men kommunen eller bostadsbolaget som vår hyresgäst, ansvarar för fastighetens förvaltning och för uthyrning av bostadslägenheterna. Alla detaljer regleras i blockhyresavtalet. Kommuner erhåller stöd genom hela utvecklingsprocessen, såväl projektmässigt som ekonomiskt stöd. Normalt överstiger ombyggnadskostnaden fastighetens värde efter ombyggnad. Statens bostadsomvandling, som fastighetsägare, bär risken för nedskrivning av fastighetsvärden. Efter en tid blir det dags för försäljning av fastigheten på en öppen marknad till marknadsmässigt pris, där kommunen, om ni så önskar, är med som en intresserad köpare i processen. 

Mer om de sex stegen i vår beprövade modell för nära samverkan mellan kommun och Statens bostadsomvandling finns beskrivet i detalj på en egen sida (öppna länken till webbsidan Nära samverkan i sex steg).

Den ekonomiska nyttan för kommunen

Statens bostadsomvandlings uppdrag är att skapa fler bostäder för äldre och de bidrar till samhällsnytta. Det innebär att när det finns förutsättningar för samarbete i en kommun – då gör Statens bostadsomvandling sin insats utan vinstintresse. Det här är en möjlighet till statlig finansiering som du kan läsa på UHM:s webb (öppna länken).

Kommunens behov av fler tillgänglighetsanpassade lägenheter är stort. Ni har svårt att hitta lösningar på andra sätt. Vi har uppdrag att hjälpa er att omvandla en befintlig fastighet för att bidra med fler lägenheter för äldre. Kommunen får, inom ramen för vårt uppdrag, stöd av Statens bostadsomvandling genom hela ombyggnadsprocessen, såväl projektmässigt som ekonomiskt stöd. 

Inför ombyggnad

Vi bildar en gemensam projektgrupp med representant/ombud från Statens bostadsomvandling och för kommunen/bostadsbolaget. Vi planerar för och genomför ombyggnationen. I programfasen upphandlar vi en entreprenad för ombyggnation av fastigheten baserad på gemensamt framtaget förfrågningsunderlag. Vi kommer överens om projektbudget och genomförande när rätt förutsättning råder.

Under ombyggnadsprocessen

I vårt nära samarbete med er (kommun/ett kommunalt bolag) är kommunen eller bostadsbolaget beställare i entreprenaden och Statens bostadsomvandling är byggherre. Statens bostadsomvandling har förvärvat fastigheten och bekostar anpassningen av byggnaden utifrån gemensamt beslutat underlag och projektbudget. Stödformen fungerar på marknader där få eller inga aktörer kan bidra till att skapa de bostäder som behövs på platsen.

Investeringen, nedskrivningen och miljönyttan

Att Statens bostadsomvandling har investeringskapital och finansierar ombyggnationen betyder att kommunen och deras egna bolag kan fokusera mer på annat. Kommunen behöver inte hantera nedskrivning av fastighetsvärde som i regel behöver göras när ombyggnationen är slutförd i områden med svag bostadsmarknad. Den ekonomiska effekten bärs av Statens bostadsomvandling och är en del av affärsmodellen. De omfattande åtgärderna i fastigheten medverkar till att beräknad årsenergiförbrukning sänks betydligt, vilket också̊ skapar en stor miljönytta.

Bidraget till bättre bostadsförsörjning

Kommunens ekonomiska nytta stannar inte vid att en investering i en fastighet blir gjord. Det är Statens bostadsomvandlings avsikt att de nya bostäderna också medverkar till att fler erbjuds ett gott liv i en anpassad bostadsmiljö till rimlig hyra och med rimliga avstånd till service. Vi vill också att insatsen exempelvis kommunal äldreomsorg får förbättrade förutsättningar att göra sitt arbete.

Vi bidrar till handlingsutrymme

I Sveriges Kommuner och Regioners rapport från 2018 om Sbo:s verksamhet redovisas att bolaget bidrar till att skapa stora samhällsvärden och samhällsekonomisk nytta (öppna länk för att se rapport). Beräkningar i rapporten visade att den kommunalekonomiska nyttan beräknas till i snitt 133 000 kr/år och lägenhet i ombyggda hus. Den viktigaste faktorn som redovisades i rapporten är att äldreomsorg underlättas i den kommunala verksamheten.