Statens Bostadsomvandling AB

Om Sbo
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Delårsrapport jan-sept 2021

Ekonomiskt resultat jan-Sept 2021
Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 17 971 (15 660)
 • Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning av fastighetsvärden, uppgick till -28 593 (-24697)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat) var 12 742 (10 318)

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 991 (3 442)

 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 446 371 (192 916)
 • Balansomslutning uppgick till 815 544 (553 380)

 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 463 lägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 14 år vid periodslut
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

Fler äldre får möjlighet att hitta rätt boende

Bolaget har:

 • sålt en fastighet i Ljusnarsbergs kommun, med tillträde 6 juli 2021

 • tecknat Avsiktsförklaring om förstudier med Nordmalings och Härjedalens kommuner. Syftet är att pröva möjligheter att skapa omkring 30 nya bostadslägenheter för äldre personer.

 • färdigställt ett ombyggnadsprojekt till 26 nya moderna bostadslägenheter för seniorer i Smedjebackens kommun.

Väsentliga händelser efter periodslut

Sbo har kallat till extra bolagsstämma den 28 oktober 2021. Aktieägaren avser att redogöra för den tänkta överlåtelsen av aktierna i Vasallen AB från svenska staten till Sbo, innebärande i huvudsak att Sbo ska förvalta dotterbolaget Vasallen AB med tillhörande dotterbolag och därefter avveckla verksamheten i bolaget.

Rapporter 2021
Aktuell rapport

Tidigare rapporter årsvis