Statens Bostadsomvandling AB

Finansiell information
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Delårsrapport Q3 januari-september 2023 för Statatens Bostadsomvandling AB.pdf

Senaste rapporterna

Här hittar du den senaste publicerade rapporten med finansiell information för Statens Bostadsomvandling AB. Längre ner finns alla rapporter årsvis.

Delårsrapport januari-september 2023

Ekonomiskt resultat januari-september 

Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 20 808 (19 155)
 • Rörelsens kostnader, inklusive avskrivningar och nedskrivningar av fastighetsvärden, uppgick till -14 904 (-13 744)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat) var 13 349 (12 459)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 21 345 (-17 151)
 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 453 822 (436 613)
 • Balansomslutning uppgick till 968 693 (965 522)
 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 517 bostadslägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 16 år vid periodslut

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget har inlett försäljning av två fastigheter i Hultsfreds kommun och två fastigheter i Ragunda kommun.
 • Bolaget fortsätter arbeta för ökad synlighet genom att öka kännedomen om att bolaget finns och att fler kommuner får ökad kunskap om Statens bostadsomvandling.

Årets publicerade rapporter 2023

Delårsrapport Q1 januari-mars 2023 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2 januari-juni 2023 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q3 januari-september 2023 för Sbo.pdf

Tidigare rapporter årsvis

Här finns alla samlade rapporter uppdelade årsvis åren 2016-2022. Revisors yttrande finns inkluderad i års- och hållbarhetsredovisningarna för respektive år, utom 2016 där yttrandet finns i ett separat dokument.

Kontakta oss

Skulle du vilja ha dokument som är äldre än så vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2022 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2022 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års och hållbarhetsredovisning 2022 Statens bostadsomvandling.pdf
Delårsrapport Q1 januari-mars 2022 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q2 januari - juni 2022 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q3 januari-september 2022 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2022 Statens Bostadsomvandling AB.pdf

2021 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2021 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Sbo års- och hållbarhetsredovisning 2021 inför årsstämman.pdf
Delårsrapport Q1 januari-mars 2021 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q2 januari-juni 2021 Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q3 januari-september 2021 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2021 för Sbo.pdf

2020 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2020 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års-och hållbarhetsredovisning 2020.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2020 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2 jan-jun 2020 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3 jan-sept 2020 Sbo.pdf
Bokslutskommunike Sbo 2020.pdf

2019 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2019 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2019 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2019 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2019 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké SBO 2019.pdf

2018 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2018 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Sbo Årsredovisning 2018 inkl revisionsberättelse.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2018 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2018 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2018 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké för Sbo 2018.pdf

2017 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2017 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års och hållbarhetsredovisning inkl. revisionsberättelse 2017.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2017 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-jnui 2017 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2017 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2017.pdf

2016 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2016 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som ett separat dokument.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2016 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2016 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2016 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2016.pdf
Revisors yttrande 2016.pdf