Statens Bostadsomvandling AB

Finansiell information
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter
och skapar fler tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre runt om i landet.


Bokslutskommuniké 2023 för Statens Bostadsomvandling AB.pdf

Senaste rapporterna

Här hittar du den senaste publicerade rapporten med finansiell information för Statens Bostadsomvandling AB. Längre ner finns alla rapporter årsvis.

Bokslutskommuniké 2023 Statens Bostadsomvandling AB

Ekonomiskt resultat januari-december 2023

Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 27 723 (25 527)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat) var 16 076 (15 514)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 22 431 (-42 827)
 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 445 543 (444 892)
 • Balansomslutning uppgick till 985 302 (940 345)
 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 497 bostadslägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 15 år vid periodslut

Väsentliga händelser 

Under fjärde kvartalet:
 • Två fastigheter i Hultsfreds kommun har sålts, 27 moderna lägenheter med god tillgänglighet.
 • Under perioden förvärvade bolaget en fastighet i Nordmalings kommun för att genomföra ombyggnation.
 • Ombyggnadsprojektet för fler bostäder för äldre.i Hofors kommun har färdigställts under perioden.

Under januari - december

 • Bolaget har under året arbetat med programarbeten[1] för ombyggnadslösningar av fastigheter i kommunerna Ljusnarsberg, Högsby, Torsby, Kramfors, Skinnskatteberg, Flen, Hultsfred och Nordmaling. Syftet är att tillskapa omkring 122 nya bostäder för äldre med möjlig inflyttning inom ett-tre år. I december förvärvades fastigheten i Nordmaling kommun och ombyggnationen har inletts.
 • Bolaget har haft dialoger om programarbete med ytterligare tre kommuner. Syftet att skapa utvecklingsprojekt för fler bostäder för äldre. Du omfattar omkring 45 nya lägenheter med god tillgänglighet.
 • Under året har bolaget arbetat med ombyggnationer i de fyra kommunerna Hofors, Vilhelmina, Härjedalen och Nordmaling. Fastigheterna i Vilhelmina, Härjedalen och Nordmaling förvärvades under året. Projektet i Hofors kommun har färdigställts i december. Dessa fyra ombyggnadsprojekt omfattar 61 nya bostäder för äldre.
 • Arbete pågår för ökad synlighet, innebärande att öka kännedomen om att bolaget finns och att fler kommuner får ökad kunskap om Statens bostadsomvandling. Bolaget har haft samtal med 41 kommuner under året.

Under perioden har bolaget noga följt utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden. Arbete med detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning och stöd gentemot kommunen i upphandlingsprocesser hanteras kontinuerligt av bolaget inom ramen för uppdraget. Under perioden har dock omvärldsfaktorer försvårat för bolaget att investera i fastighetsombyggnationer. Verksamheten har påverkats av högre material- och energipriser och osäkra prognoser för inflationsutvecklingen.

Årets publicerade rapporter 2023

Delårsrapport Q1 januari-mars 2023 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2 januari-juni 2023 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q3 januari-september 2023 för Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2023 för Statens Bostadsomvandling AB.pdf

Tidigare rapporter årsvis

Här finns alla samlade rapporter uppdelade årsvis åren 2016-2022. Revisors yttrande finns inkluderad i års- och hållbarhetsredovisningarna för respektive år, utom 2016 där yttrandet finns i ett separat dokument.

Kontakta oss

Skulle du vilja ha dokument som är äldre än så vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2022 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2022 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års och hållbarhetsredovisning 2022 Statens bostadsomvandling.pdf
Delårsrapport Q1 januari-mars 2022 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q2 januari - juni 2022 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q3 januari-september 2022 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2022 Statens Bostadsomvandling AB.pdf

2021 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2021 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Sbo års- och hållbarhetsredovisning 2021 inför årsstämman.pdf
Delårsrapport Q1 januari-mars 2021 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q2 januari-juni 2021 Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q3 januari-september 2021 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2021 för Sbo.pdf

2020 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2020 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års-och hållbarhetsredovisning 2020.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2020 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2 jan-jun 2020 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3 jan-sept 2020 Sbo.pdf
Bokslutskommunike Sbo 2020.pdf

2019 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2019 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2019 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2019 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2019 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké SBO 2019.pdf

2018 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2018 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Sbo Årsredovisning 2018 inkl revisionsberättelse.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2018 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2018 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2018 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké för Sbo 2018.pdf

2017 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2017 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års och hållbarhetsredovisning inkl. revisionsberättelse 2017.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2017 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-jnui 2017 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2017 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2017.pdf

2016 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2016 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som ett separat dokument.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2016 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2016 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2016 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2016.pdf
Revisors yttrande 2016.pdf