Statens Bostadsomvandling AB

Finansiell information
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Senaste rapporterna

Delårsrapport Q1-Q3 januari-september 2021 Sbo.pdf
Års-och hållbarhetsredovisning 2020 .pdf

Delårsrapport januari-september 2021

Ekonomiskt resultat jan-sept 2021

Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 17 971 (15 660)
 • Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning av fastighetsvärden, uppgick till -28 593 (-24697)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat) var 12 742 (10 318)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 991 (3 442)
 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 446 371 (192 916)
 • Balansomslutning uppgick till 815 544 (553 380)
 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 463 lägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 14 år vid periodslut

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Fler äldre får möjlighet att hitta rätt boende. Bolaget har:

 • sålt en fastighet i Ljusnarsbergs kommun, med tillträde 6 juli 2021
 • tecknat avsiktsförklaring om förstudier med Nordmalings och Härjedalens kommuner. Syftet är att pröva möjligheter att skapa omkring 30 nya bostadslägenheter för äldre personer.
 • färdigställt ett ombyggnadsprojekt till 26 nya moderna bostadslägenheter för seniorer i Smedjebackens kommun.

Väsentliga händelser efter periodslut

Sbo kallade till extra bolagsstämma den 28 oktober 2021. Aktieägaren överlät aktierna i Vasallen AB från svenska staten till Sbo. Det innebär i huvudsak att Sbo ska förvalta dotterbolaget Vasallen AB med tillhörande dotterbolag och därefter avveckla verksamheten i bolaget.

Årets publicerade rapporter 2021

Delårsrapport Q1 januari-mars 2021 för Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q2 januari-juni 2021 Sbo.pdf
Delårsrapport Q1-Q3 januari-september 2021 Sbo.pdf

Tidigare rapporter årsvis

Här finns alla samlade rapporter uppdelade årsvis åren 2016-2020. Revisors yttrande finns inkluderad i års- och hållbarhetsredovisningarna för respektive år, utom 2016 där yttrandet finns i ett separat dokument.

Kontakta oss

Skulle du vilja ha dokument som är äldre än så vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2020 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2020 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års-och hållbarhetsredovisning 2020.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2020 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2 jan-jun 2020 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3 jan-sept 2020 Sbo.pdf
Bokslutskommunike Sbo 2020.pdf

2019 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2019 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2019 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2019 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2019 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké SBO 2019.pdf

2018 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2018 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Sbo Årsredovisning 2018 inkl revisionsberättelse.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2018 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2018 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2018 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké för Sbo 2018.pdf

2017 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2017 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som en del av års- och hållbarhetsredovisningen för året.

Års och hållbarhetsredovisning inkl. revisionsberättelse 2017.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2017 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-jnui 2017 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2017 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2017.pdf

2016 publicerade rapporter

Samtliga finansiella rapporter år 2016 för Statens Bostadsomvandling AB. Notera att revisorns yttrande finns som ett separat dokument.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016.pdf
Delårsrapport Q1 jan-mars 2016 Sbo.pdf
Delårsrapport Q2-Q1 jan-juni 2016 Sbo.pdf
Delårsrapport Q3-Q1 jan-sept 2016 Sbo.pdf
Bokslutskommuniké 2016.pdf
Revisors yttrande 2016.pdf