Statens Bostadsomvandling AB

Om Sbo
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter
och skapar fler tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre runt om i landet.

Om Statens bostadsomvandling

Statens bostadsomvandling bygger om befintliga fastigheter för att skapa fler bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader. Fler moderna bostäder på orten ökar rörligheten på den lokala bostadsmarknaden och äldre erbjuds ett tryggt, centralt beläget boende. Sbo investerar och bär risken för nedskrivning av fastighetsvärden. Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, de kan enklare delta i samhällslivet och lägenheterna och husen de lämnar blir tillgängliga för nya hushåll. De ombyggda fastigheternas energiförbrukning, miljöegenskaper och klimatpåverkan förbättras väsentligt. Statens Bostadsomvandlings uppdrag är betydelsefullt och skapar framtidstro och det sker i ett nära samarbete med kommunerna.

Statens bostadsomvandling i korthet.pdf

Seniorer vill bo bekvämt, men lägenheterna saknas

I nära samarbete med kommunen och det lokala bostadsbolaget ökar vi rörligheten på en svag bostadsmarknad och stöttar kommuner med en bättre bostadsförsörjning. Läs gärna mer vad kommunerna själva berättar (öppna länk). Så här gör vi steg för steg:

 • Gemensamt planerar vi insatsen.
 • Sbo förvärvar fastigheten och finansierar hela ombyggnationen.
 • Ett långsiktigt samarbete tryggas mellan Sbo och kommunen med blockhyresavtal. Statens Bostadsomvandling AB bidrar till hållbarhet inom ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Värdeskapande i samverkan med kommunen

För Sbo handlar investeringar i nya bostäder om värdeskapande i samverkan med kommunen. Det bolaget gör ska skapa värde för individen och samhället. Samtidigt gör kommunen en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. Kommunen märker effekter av en bättre fungerande bostadsmarknad. Människor på orten kan känna den. Vi upplever, när vi ute i landet, att återanvändning och satsning på förnyelse av ett tidigare omodernt hus bidrar till framtidstro. Att frigöra villor ger effekt. När en modern fastighet dyker upp centralt i hemorten öppnas möjligheter för fler att skaffa sig ett smidigare vardagsliv.

Våra insatser

 • Samhällsuppdraget – det särskilda uppdraget innebär att Sbo bär risken för nedskrivning. Bolaget investerar trots att fastighetens marknadsvärde efter ombyggnad är lägre än investeringen.
 • Kunskapsöverföring – Sbo:s kompetens i samverkan med kommunens lokalkännedom ger värdefulla synergieffekter. Vilka insatser och beslut leder till rätt effekter lokalt.
 • Investeringskapital – Sbo finansierar hela ombyggnationen eftersom få andra aktörer bygger om eller bygger nytt på svaga bostadsmarknader.
 • Vi mäter och följer regelbundet upp kundnöjdheten genom muntliga kontakter och uppföljande intervjuer som grund för ständiga förbättringar. Extern kommunikation sker i enlighet med i statens ägarpolicy, här på webben och genom personliga kontakter. Intern dialog sker kontinuerligt genom utvecklingssamtal och verksamhetsrelaterade möten.

Marknadsrisker och möjligheter

Att investera i fastigheter på svaga bostadsmarknader är att ta en stor marknadsorienterad risk. Sbo står för investeringarna trots att fastigheternas värde efter ombyggnad kan visa sig bli betydligt lägre än ombyggnadskostnaden. Samhällsuppdraget innebär att bolaget bär risker för stora nedskrivningar av fastighetsvärden. Om en färdigutvecklad fastighet inte kan säljas, om förlängning av blockhyresavtalet inte kommer till stånd, om avtal inte fullföljs, eller om uthyrning av en fastighet upphör av något skäl riskerar Sbo att få bekosta rivningen av fastigheten. Att bära riskerna är en del av statens insatser för att garantera alla kommuner likvärdiga möjligheter att erbjuda välfärdstjänster till sina invånare och att kunna fullfölja sitt bostadsförsörjningsuppdrag.

Hållbart företagande

Sbo arbetar för långsiktig samhällsnytta i våra kunders verksamhet. Sbo:s värdeskapande arbete bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Värdeskapandet inkluderar ett strategiskt och transparant arbete för samhällsnytta i samverkan mellan stat och kommun. Företagets påverkan på klimatet för den egna verksamheten bedöms vara relativt begränsad. Indirekt medverkar bolaget bland annat genom:
 • återanvändning av bebyggda fastigheter
 • att befintlig äldre underutnyttjad fastighet byggs om för mer effektivt nyttjande och sunda boendemiljöer
 • att den ombyggda fastighetens beräknade årsenergiförbrukning reduceras med i snitt 40 procent
 • placering av aktieägartillskott inbegriper att hållbarhetsaspekter, inklusive klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter, beaktas.

Positiva flyttkedjor

Vår kartläggning visar att äldre helst vill bo i en egen bostad, den man bor i för tillfället eller någon form av seniorboende med god tillgänglighet på sin ort. Att det byggs fler sådana bostäder är därför en betydelsefull insats. Hyresgästerna har uttryckt att de främst behövt byta boende med anledning av svårigheter att klara trappor samt en önskan att bo mer centralt. Även den ökade sociala tryggheten och möjlighet till gemenskap har varit en starkt bidragande orsak till att flytta till de nya lägenheterna.