Statens bostadsomvandling AB

GDPR
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

GDPR

Hos oss hanterar vi i huvudsak personuppgifter för att vi har avtal med dig eller är på väg att skriva/ingå avtal. Alla personuppgifter som samlas in lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, bilder, men även ljudupptagningar, elektroniska identiteter som IP-adresser (om de kan kopplas till en fysisk person), och e-postadresser.


Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi har personuppgifter både i analogt och digitalt format. Vårt arbete med informationssäkerhet bygger på en helhetssyn som utgår från informationen, men som också innefattar processer, människor och teknik.


Varför spar vi dina personuppgifter?

I de allra flesta fall har vi sparat dina personuppgifter för att vi har avtal med dig eller är på väg att skriva/ingå avtal. Utöver det så hanterar vi personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag. Till exempel på grund av vår bokföringsskyldighet, begäran från andra myndigheter, arkivlagen eller med anledning av andra rättsliga grunder.

Om du eller en nära anhörig har ett modellkontrakt med oss kan du läsa mer om det här (länk).


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information så länge det är nödvändigt. Vi följer lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.


Rättigheter

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.