Statens Bostadsomvandling AB

Rapporter

Samlade rappporter - egna och andra aktörers

Här samlar vi rapporter om bolaget och den marknad/bransch som vi verkar i. Statens bostadsomvandlings styrelse och VD initierar själva undersökningar, men bevakar också andra aktörers rapporter om läget för landets kommuner, aktuella frågor om bostadsförsörjning, förutsättningar på olika bostadsmarknader och den demografiska utvecklingen som pågår.

Senaste rapporten

Slutrapport för den statliga utredningen om att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län som Peter Larsson har lämnat till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. På sidan 33 finns Statens bostadsomvandling nämnd med förslag.

Rapporten Bostadsmarknad i förändring belyser situationen med bostadsförsörjning i olika delar av landet. 28 kommuner intervjuade och visar bland annat att intresset för Sbo:s erbjudande är stort.

Rapport - om bostäders betydelse för klimatomställning och återindustrialisering 240618 Peter Larsson.pdf
Bostadsmarknad i förändring 2023 rapport Statens bostadsomvandling.pdf

Ny rapport om läget på bostadsmarknaden

Statens bostadsomvandling AB (Sbo) presenterar en rapport, som belyser situationen med bostadsförsörjning i olika delar av landet. 28 kommuner har intervjuats. Bilden som ges är entydig. Bostadsförsörjningen är mycket svår att hantera under 2023. Tillsammans ger intervjuerna Sbo en bättre grund för strategiska diskussioner. Rapporten ger också en väg till nya potentiella samarbeten, då en majoritet av kommunerna signalerar intresse för Sbo:s erbjudande.

Rapporten heter Bostadsmarknad i förändring. 28 kommuner valdes ut utifrån kriterier som demografi, befolkningsutveckling och geografi. Förfrågan om intervju har gått till kommunchefsbefattningen, som i några fall valt att delegera intervjun till en annan funktion.

Resultatet presenteras som djupintervjuer. Rapportens författare kommenterar innehållet i en analysdel. Materialet ska nu användas som vägledning i operativt arbete, liksom för styrelsens strategiska diskussioner samt som bakgrund i dialog med ägaren staten.

Bolaget breddar sin omvärldsbevakning

Styrelseordförande Anna-Stina Nordmark Nilsson är nöjd med att bolaget breddat sin omvärldsbevakning och sitt sätt att närma sig nya kommuner.

- Vårt uppdrag är att hjälpa kommuner att stärka sin bostadsförsörjning, genom att skapa bostäder för äldre som leder till lokala flyttkedjor och ny näring på bostadsmarknader som stått still. Rapporten kretsar mycket kring hur kommunerna ser på sitt läge och det ger oss värdefull kunskap operativt och för styrelsens del, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson och fortsätter:

- I grunden ska vi lyssna på många aktörer i samhället för att kunna göra ett bra jobb. Men det är också viktigt att vi själva bidrar till en stabil kunskapsgrund för arbetet och det här tycker jag är ett utmärkt sätt att göra det på,säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Statens bostadsomvandlings styrelse har önskat att bolaget ska bredda sitt arbete för att fler relevanta kommuner ska känna till deras erbjudande och arbetssätt. Nordmark Nilsson tycker att rapporten Bostadsmarknad i förändring fyller dubbla syften, genom att också bli ett redskap för det operativa arbetet.

- Vår VD kan dra slutsatser om kommuner och kommungrupper genom det här materialet. Jag tror det finns mycket att vinna på att arbeta på det här sättet, eftersom vi får flera värden genom samma rapport. Sen är det läsvärd för andra aktörer i branschen också, vilket är roligt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Bostadsmarknad i förändring 2023 rapport Statens bostadsomvandling.pdf
 

Kommunerna bidrar med solid kunskapsgrund

Statens bostadsomvandlings VD Ann Eriksson har börjat återkoppla till kommuner som deltar i rapporten.

- Dels är vi tacksamma för att de tagit sig tiden att bidra till en mer solid kunskapsgrund för oss att jobba vidare med. Men de som vill ska också kunna få ett mer djuplodande samtal om vad ett samarbete med oss innebär för den lokala bostadsförsörjningen, säger Ann Eriksson, VD på Statens bostadsomvandling.

Eriksson understryker att alla kommuner och allmännyttor som efter läsning av eller om rapporten har önskemål om ett samtal är välkomna.

- Poängen är att bygga kunskap och bredda kontaktnätet. Jag tycker att alla som känner att de kan bidra till vår kunskapsbank eller som genom rapporten ser en potential till samverkan i den egna kommunen ska kontakta mig. En bonus i intervjuerna är att det finns mycket tips och idéer från kommunernas sida som kommer fram i läsningen. De kan vi jobba vidare med för att spetsa vårt arbete, säger Ann Eriksson.

Behovet av bolagets tjänster är stort

Såväl Eriksson som Anna-Stina Nordmark Nilsson bedömer efter läsning av rapporten att behovet av Statens bostadsomvandlings tjänster är stort.

- Det är intressant att se kommunernas reaktioner på vad vi har att erbjuda. Detta kan leda till nya bra samarbeten och det hjälper oss att vara på tårna i det fortsatta arbetet med att öka kunskapen om Sbo, säger Nordmark Nilsson.

Rapporten är författad av Kenneth Handberg, konsult inom samhällsutveckling och omvärldsbevakning.

 
SKR om Statens bostadsomvanling - genererar stor samhällsnytta 2018.pdf

Tidigare rapporter

Rapport från SKR angående samhällsnytta

SKR konstaterade i sin rapport 2018 att investeringarna som Statens bostadsomvandling AB gör bidrar till samhällsnytta och förändringar. Sbo bygger om kommunala fastigheter till moderna, attraktiva och tillgänglighetsanpassade bostäder. Bostäder som människor vill bo i och mår bra i samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktiga för kommunerna. Den kommunalekonomiska nyttan per omvandlad lägenhet beräknas till nästan 133 000 kronor per lägenhet och år, varav 99% beror på lägre kostnad för äldreomsorgen. Dessutom finns vinsterna som flyttkedjorna genererar, en minskad energiförbrukning med cirka 40 procent samt att hushållen värdesätter närhet till centrum och den sociala samvaron mycket högt.