Fler moderna lägenheter för äldre

Vi investerar för att möjliggöra för kommuner som vill anpassa sitt bostadsutbud och behöver omvandla befintliga fastigheter. Seniorer vill bo bekvämt, men lägenheterna saknas i många kommuner. I mycket nära samarbete med kommunen och deras bostadsbolag ökar vi andelen tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre och ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Det stöttar kommuner med en bättre bostadsförsörjning. Steg för steg genomför vi utvecklingsprocessen tillsammans:

Ett långsiktigt samarbete tryggas mellan Sbo och kommunen med blockhyresavtal. Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden och kan erbjuda äldre personer fler nya attraktiva bostadslägenheter till överkomlig hyra. Vi har ett samhällsuppdrag att bygga där ingen annan gör det.

Kommunens nytta

För kommunen bidrar investeringen till fler handlingsmöjligheter och ökad utvecklingskraft, mer effektivt nyttjande av samhällets resurser, underlättar bostadsförsörjningen och skapar värden för både enskilda personer och samhället. Vi har kapital och erfarenhet av att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen och möta seniorernas behov och efterfrågan på moderna bostäder. Vi medverkar till och förstärker en positiv utveckling lokalt, där få andra aktörer investerar i tillräcklig omfattning. Sbo skapar värde genom att bygga om befintliga fastigheter.

Ett räkneexempel:

Kostnaden per senior i eget boende är en tredjedel av den för särskilt boende.

  • Hemtjänst för en person kostar cirka 348 000 kr/år
  • En plats i särskilt boende kostar mer än 1 016 000 kr/år

Ökad samhällsnytta 

Investeringar i nya bostäder för äldre personer handlar om värdeskapande, att skapa samhällsnytta för kommuner med områden med svag bostadsmarknad. Vårt samhällsuppdrag möjliggör för oss att ge stöd genom att investera i större ombyggnationer av fastigheter. För även om fastighetens marknadsvärde efter ombyggnad är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsamma för kommunen och samhället i stort. Det handlar om att skapa fler attraktiva moderna lägenheter för seniorer med närhet till service och handel. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. Energiförbrukningen närapå halveras i fastigheten. Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som skapar framtidstro och det sker i nära samarbete med kommunen.

Sbo är en förhållandevis långsiktig fastighetsägare. Försäljning av en färdigutvecklad fastighet sker vid en lämplig tidpunkt och på marknadsmässiga villkor.

Att göra om befintliga fastigheter stärker positiva trender för hållbar utveckling samt är betydligt billigare än nyproduktion. Våra insatser bidrar till modernisering av den befintliga miljön. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. Då ökar också underlaget för service, handel och kollektivtrafik i orten. Ett attraktivt fastighetsbestånd stärker ortens handel och näringsliv samt att praktiska bostäder stimulerar ökad trygghet och välmående. Insatserna bidrar till ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, ökad handlingskraft för kommunen och till ett effektivare nyttjande av samhällets resurser. Sbo förvärvar fastigheten och tar hela investeringen för ombyggnationen och risken för nedskrivningar av fastighetsvärden.


Vända negativ trend

Under den senaste 10-årsperioden har omkring hälften av Sveriges kommuner haft en svag befolkningsutveckling, betydligt lägre än riksgenomsnittet. Omkring 20 procent av kommunerna i landet har haft en negativ befolkningsutveckling. Konsekvenserna för många kommuner blir en ansträngd ekonomi och områden med svag bostadsmarknad. Lägre skatteintäkter kan tvinga kommunen till åtstramningar bland annat inom välfärdsområdet och till en minskad investeringstakt. Ökande kostnader för särskilda vård- och omsorgsboenden och stöd i hemmet beror till stor del på att befintliga bostäder och miljöer är otillgängliga och inte lämpar sig för en åldrande befolkning. Det blir svårt för aktörer att i tillräcklig omfattning bidra till nödvändig förnyelse, anpassning och strukturomvandling av bostadsutbudet.