Statens Bostadsomvandling AB

Fram till år 2040 beräknas befolkningen i Sverige öka med över 1,3 miljoner invånare. Mer än hälften av dem är över 65 år
Vi möter kommunernas behov och seniorernas efterfrågan.Fler moderna lägenheter för seniorer

Vi investerar för att möjliggöra för kommuner att erbjuda äldre personer fler nya attraktiva bostadslägenheter till överkomlig hyra. I mycket nära samarbete med kommunen och deras bostadsbolag ökar vi rörligheten på bostadsmarknaden och stöttar kommuner med en bättre bostadsförsörjning. Steg för steg genomför vi utvecklingsprocessen tillsammans:

  • Gemensamt planerar vi insatsen (erfarenheter från 30 kommuner)
  • Sbo förvärvar fastigheten och finansierar hela ombyggnationen

Ett långsiktigt samarbete tryggas mellan Sbo och kommunen med blockhyresavtal.

Sbo skapar värde genom att bygga om befintliga fastigheter

Sbo har kapital och erfarenhet av att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen och möta seniorernas behov och efterfrågan på moderna bostäder. Vi medverkar till och förstärker en positiv utveckling lokalt, där få andra aktörer investerar i tillräcklig omfattning. 

Investeringar i nya bostäder för äldre personer handlar om värdeskapande, att skapa samhällsnytta för kommuner med svag bostadsmarknad. Vårt särskilda samhällsuppdrag möjliggör för oss att ge stöd genom att investera i större ombyggnationer av fastigheter. För även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsamma för den mindre kommunen och samhället i stort. Det handlar om att skapa fler attraktiva moderna lägenheter för seniorer med närhet till service och handel. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. Energiförbrukningen halveras i fastigheten. Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som skapar framtidstro och det sker i nära samarbete med kommunen.

Sbo är en förhållandevis långsiktig fastighetsägare. Försäljning av en färdigutvecklad fastighet sker normalt när marknadsmässiga förutsättningar råder och på marknadsmässiga villkor.

Ökad samhällsnytta

Att göra om befintliga fastigheter stärker positiva trender för hållbar utveckling samt är betydligt billigare än nyproduktion. Våra insatser bidrar till modernisering av den befintliga miljön. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. Då ökar också underlaget för service, handel och kollektivtrafik i orten. Ett attraktivt fastighetsbestånd stärker ortens handel och näringsliv samt att praktiska bostäder stimulerar ökad trygghet och välmående. Insatserna bidrar till ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, ökad handlingskraft för kommunen och till ett effektivare nyttjande av samhällets resurser. Sbo förvärvar fastigheten och tar hela investeringen för ombyggnationen och risken för nedskrivningar av fastighetsvärden.

Vända negativ trend

Under den senaste 10-årsperioden har omkring hälften av Sveriges kommuner haft en svag befolkningsutveckling, betydligt lägre än riksgenomsnittet. Omkring 20 procent av kommunerna i landet har haft en negativ befolkningsutveckling. Konsekvenserna för många kommuner blir en ansträngd ekonomi och svag bostadsmarknad. Lägre skatteintäkter kan tvinga kommunen till åtstramningar bland annat inom välfärdsområdet och till en minskad investeringstakt. Ökande kostnader för särskilda vård- och omsorgsboenden och stöd i hemmet beror till stor del på att befintliga bostäder och miljöer är otillgängliga och inte lämpar sig för en åldrande befolkning. Det blir svårt för aktörer att i tillräcklig omfattning bidra till nödvändig förnyelse, anpassning och strukturomvandling av bostadsutbudet.

Attraktivt läge viktigt

En del av Sveriges demografiska utmaning beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. För många är bostadens läge i orten viktig. Sbo arbetar med att förstärka den del av fastighetsmarknaden som kan påverkas positivt av ett nytt attraktivt utbud för äldre.

Den tuffa utmaningen

Sbo verkar på svaga bostadsmarknader där det finns få eller inga aktörer som har förmåga och finansiella förutsättningar att bygga nytt och bygga om. Vi tar ett helhetsgrepp vid ombyggnationen för att uppnå nära på nyproduktionsskick till överkomlig kostnad. Det tillkomna utbudet av seniorbostäder har underlättat för mindre kommuner att fullfölja sitt bostadsförsörjningsuppdrag. Alla kommuner har ett särskilt utpekat ansvar för äldres boendesituation och genom Sbo:s försorg kan kommuner med mindre goda utvecklingsförutsättningar bättre möta seniorernas behov och efterfrågan.

Ortens behov styr

I projektsamarbete formar vi insatserna utifrån lokala behov tillsammans med kommunen enligt vår arbetsmodell. De insatser som bedöms ge största möjliga samhällsnytta för ortens marknad och utveckling är de som Sbo vill medverka till att genomföra. Vi finansierar ombyggnationen och fastigheten får en efterfrågad användning. Omvandlade fastigheters attraktivitet ökar och i många fall även kvarterets.