Statens Bostadsomvandling AB

Om Sbo
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Extra bolagsstämma 2021 genomförd

Torsdagen den 28 oktober kl. 15.00 genomförde Sbo en extra bolagsstämma i Stockholm. Platsen för den extra bolagsstämman är World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal Miami. Protokollet hittar du att ladda ner här till höger.

Fokus för stämman var överlåtelse av aktierna i Vasallen AB. Aktieägaren avser att redogöra för den tilltänkta överlåtelsen av aktierna i Vasallen AB från svenska staten till Statens Bostadsomvandling AB. Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för Statens Bostadsomvandling AB. Förslaget innebär i huvudsak att bolaget ska förvalta dotterbolaget Vasallen AB med tillhörande dotterbolag och därefter avveckla verksamheten i bolagen. Här hittar du kallelse och fullständiga förslag till beslut.

protokoll extra bolagsstämma 2021
Protokoll extra bolagsstamma Sbo 2021-10-28 e-signerad.pdf

Ordinarie årsstämma 2021

Den 27 april genomförde Sbo sin ordinarie bolagsstämma. Här hittar du det justerade protokollet från årsstämman. Bolagets årsstämma hölls digitalt med anledning av Coronapandemin tisdagen den 27 april 2021, kl. 13.00.

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Bolagsordning

Tidigare årsstämmor

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 27 april 2020, kl. 13.00 via telefonkonferens med anledning av Corona-pandemin.Extra bolagsstämmor  

Riksdagen biföll i juni 2020 regeringens förslag om att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB. Det handlar om en kapitalförstärkning till Sbo om 300 miljoner för att möta behovet av bostäder för äldre i hela landet. En extra bolagsstämma genomfördes med anledning av det den 18 december 2020.