Statens Bostadsomvandling AB

Bolagsstyrning
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Senaste extra bolagsstämma 2021

Den 28 oktober 2021 genomförde Sbo en extra bolagsstämma i Stockholm. Platsen för den extra bolagsstämman är World Trade Center, Stockholm. Protokollet hittar du här nedan. Fokus för stämman var överlåtelse av aktierna i Vasallen AB. Aktieägaren ville överlåta aktierna i Vasallen AB från svenska staten till Statens Bostadsomvandling AB. Aktieägaren föreslog att en ny ägaranvisning ska gälla för Statens Bostadsomvandling AB. Förslaget innebar i huvudsak att bolaget ska förvalta dotterbolaget Vasallen AB med tillhörande dotterbolag och därefter avveckla verksamheten i bolagen.

2021 protokoll extra bolagsstamma Sbo e-signerad.pdf

Årsstämma

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ordinarie årsstämma 2021

Den 27 april genomförde Sbo sin ordinarie årsstämma. Här hittar du det justerade protokollet från årsstämman. Bolagets årsstämma hölls digitalt med anledning av Coronapandemin.

2021 protokoll årsstämma Sbo.pdf
2021 kallelse årsstämma Sbo.pdf

Gällande bolagsordning

En bolagsordning är företagets samling med regler.

Bolagsordning Sbo 2020.pdf

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2020.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2018.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2017.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2016.pdf

Tidigare årsstämmor

Bolagets årsstämmor genomförs vanligtvis på plats i Stockholm i slutet av april. Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Med anledning av Coronapandemin 2021 och 2020 hölls årsstämman digitalt. Här kan du hitta de senaste årens protokoll från respektive stämma.

2020 protokoll årsstämma Sbo.pdf
2019 protokoll årsstämma Sbo.pdf
2018 protokoll årsstämma Sbo.pdf

Extra bolagsstämmor  

Riksdagen biföll i juni 2020 regeringens förslag om att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB. Det handlade om en kapitalförstärkning till Sbo om 300 miljoner för att möta behovet av bostäder för äldre i hela landet. En extra bolagsstämma genomfördes med anledning av det den 18 december 2020.

2020 protokoll extra bolagsstämma Sbo.pdf
2020 kallelse extra bolagsstämma Sbo.pdf