Statens bostadsomvandling AB

Uppdraget
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Fler moderna bostäder till äldre

Sbo:s särskilda samhällsuppdrag är att bidra till fler bostäder för äldre genom att bygga befintliga fastigheter och därigenom bidra till ökad rörlighet och ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. För kommunen bidrar vår investering till fler handlingsmöjligheter och ökad utvecklingskraft, mer effektivt nyttjande av samhällets resurser, underlättar bostadsförsörjningen och skapar värden för både enskilda personer och samhället. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade eller otillgängliga fastigheter omvandlas till moderna bostadslägenheter för personer 65 år eller äldre. När marknaden är i balans säljer Sbo den utvecklade fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.

Sbo - ett företag som genererar stor samhällsnytta och bidrar till hållbar utveckling 180525.pdf

Helägt statligt bolag

Statens Bostadsomvandling AB ägs till 100 procent av svenska staten. Bolaget startades 2003 och tillfördes då 540 mkr för att arbeta med tilldelat samhällsuppdrag. Sbo:s första verksamhetsår
var 2004. Bolaget bildades för att bland annat bidra
till att uppnå regeringens bostadspolitiska mål att långsiktigt skapa väl fungerande bostadsmarknader där hushållens efterfrågan ska generera ett utbud som svarar mot behoven. I juni 2020 biföll riksdagen regeringens förslag om att förlänga uppdraget för Sbo med en kapitalförstärkning om 300 miljoner för att möta behovet av bostäder för äldre i hela landet.

Vi bär hela risken för nedskrivning

Uppdraget syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning till ägaren. Förnyelsen av fastigheter skapar värde för kommunen. Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsam för den mindre kommunen. Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. Sbo bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav. Inom ramen för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk effektivitet.

Kommunens nytta med samarbetet

  • Energibesparing - fastighetens årsenergiförbrukning reduceras med i snitt 40 procent efter ombyggnation.
  • Flyttkedjor - Behovet av tillgänglighetsanpassade lägenheter är stort. De nya moderna bostäderna öppnar för nya boendealternativ. Den rörlighet som skapas när 20-30 seniorer byter bostad gör stor effekt på rotationen på orterna.
  • Framtidstro - flyttkedjorna bidrar även till att inflyttning till kommunen blir möjlig. När villorna och mindre bostäder med lägre boendekostnader frigörs på orten får fler hushåll möjlighet att flytta till en första bostad eller en bättre anpassad bostad utifrån sin livssituation.

Rapport från SKR angående samhällsnytta

SKR konstaterar i sin rapport att investeringarna som Statens bostadsomvandling AB gör bidrar till samhällsnytta och förändringar. Sbo bygger om kommunala fastigheter till moderna, attraktiva och tillgänglighetsanpassade bostäder. Bostäder som människor vill bo i och mår bra i samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktiga för kommunerna. Den kommunalekonomiska nyttan per omvandlad lägenhet beräknas till nästan 133 000 kronor per lägenhet och år, varav 99% beror på lägre kostnad för äldreomsorgen.
 
Dessutom finns vinsterna som flyttkedjorna genererar, en minskad energiförbrukning med cirka 40 procent samt att hushållen värdesätter närhet till centrum och den sociala samvaron mycket högt.
 
Hela rapporten ”Statens bostadsomvandling AB - Ett företag som genererar stor samhällsnytta och bidrar till hållbar utveckling” av Sveriges kommuner och regioner (SKR).


Sbo - ett företag som genererar stor samhällsnytta och bidrar till hållbar utveckling 180525.pdf