Statens bostadsomvandling AB

Uppdraget
Vi har ett samhällsuppdragatt bygga om befintliga fastigheter  runt om i Sverige
och skapar fler tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre där ingen annan gör det.

Ett särskilt samhällsuppdrag - fler moderna bostäder till äldre

Vi skapar nya bostäder där ingen annan för det. Genom ett särskilt samhällsuppdrag bidrar vi till fler bostäder för äldre, tillgänglihetsanpassade med rimliga hyror. Vi bygger om befintliga fastigheter i nära samarbete med kommuner och därigenom bidrar vi till ökad rörlighet och ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. För kommunen bidrar vår investering till fler handlingsmöjligheter och ökad utvecklingskraft, mer effektivt nyttjande av samhällets resurser, underlättar bostadsförsörjningen och skapar värden för både enskilda personer och samhället. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade eller otillgängliga fastigheter omvandlas till moderna bostadslägenheter för personer 65 år eller äldre. Vid en lämplig tidpunkt säljer Sbo en moderniserad fastighet på marknadsmässiga villkor, och försäljningsintäkten medverkar direkt till att fler kommuner får möjlighet att få nya bostäder.

Sbo - ett företag som genererar stor samhällsnytta och bidrar till hållbar utveckling 180525.pdf
Ägaranvisning Sbo årsstämma 2022.pdf
Statens bostadsomvandling i korthet.pdf

Historiken för helägt statligt bolag

Statens Bostadsomvandling AB ägs till 100 procent av svenska staten. Statens Bostadsomvandling AB bildades 2003 och tillfördes 540 miljoner kronor för att arbeta med tilldelat samhällsuppdrag. Det första verksamhetsåret var 2004. Det bildades bland annat för att bidra till att uppnå regeringens bostadspolitiska mål att långsiktigt skapa väl fungerande bostadsmarknader där hushållens efterfrågan ska generera ett utbud som svarar mot behoven av tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. I december 2020 beslutade Riksdagen att tillskjuta 300 miljoner kronor för att möta behovet av bostäder för äldre i hela landet. Sbo har sedan 2021 i uppdrag att förvalta Vasallen AB.

Vi bär hela risken för nedskrivning

Uppdraget syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning till ägaren. Förnyelsen av fastigheter skapar värde för kommunen. Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsam för den mindre kommunen. Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. Sbo bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav. Inom ramen för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk effektivitet. Läs mer om nytt för kommunen, individ och samhället i stort genom bolagets värdeskapande arbete på startsidan (öppna länk).

Kommunens nytta med samarbetet

  • Energibesparing - fastighetens årsenergiförbrukning reduceras med i snitt 40 procent efter ombyggnation.
  • Flyttkedjor - Behovet av tillgänglighetsanpassade lägenheter är stort. De nya moderna bostäderna öppnar för nya boendealternativ. Den rörlighet som skapas när 20-30 seniorer byter bostad gör stor effekt på rotationen på orterna.
  • Framtidstro - flyttkedjorna bidrar även till att inflyttning till kommunen blir möjlig. När villorna och mindre bostäder med lägre boendekostnader frigörs på orten får fler hushåll möjlighet att flytta till en första bostad eller en bättre anpassad bostad utifrån sin livssituation.