Statens Bostadsomvandling AB

Att samarbeta med oss
Nära samverkan i sex steg

Gamla bostadsbestånd och fler äldre – en utmaning för mindre kommuner

Det handlar ofta om lycka, att kunna ta tillvara och återanvända en äldre omodern eller underutnyttjad byggnad. I Hultsfred var det en fin gammal skola från tidigt 1900-tal som har stått tom. Den förvandlades till 13 moderna attraktiva lägenheter för äldre. Vanligt är annars att bygga om flerbostadshus till attraktiva tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för äldre. 

Flyttkedjor skapar rörlighet på bostadsmarknaden

Projekttiden ligger på omkring 2 år tills hyresgästerna kan börja flytta in i de attraktiva funktionella lägenheterna. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även politiska) och byggtiden.

Investeringar bidrar till hållbar utveckling

Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. För de kommunala aktörerna bidrar Sbo:s investering till ett mer effektivt nyttjande av befintliga fastigheter och samhällets resurser. I Sbo:s senaste ombyggnationer av fastigheter runt om i Sverige beräknades årsenergiförbrukningen reduceras med i genomsnitt 40 procent efter ombyggnation.

Nya tillgänglighetsanpassade lägenheter underlättar inte bara i vardagslivet för seniorerna, utan förbättrar också arbetsmiljön och underlättar för personal inom äldreomsorgen. Mer tid kan läggas på omsorg och vård istället för resor mellan enskilda hus. Otaliga utredningar har också visat att flytten till särskilt boende för många kan skjutas upp ett antal år eller helt och hållet, med ökad livskvalitet som följd. Även kommunens resurser kan nyttjas för andra behov. Tillräcklig tillgång på vård- och omsorgspersonal samt en effektiv organisation är en framtidsfråga för alla kommuner.