Statens Bostadsomvandling AB

Försäljning
Försäljningen är unik i varje kommun. Sbo drivs inte av vinstintresse utan har ett särskilt samhällsuppdrag. 
Våra försäljningsintäkten går tillbaka till verksamheten och kan användas till andra investeringar i
fler moderna bostäder för äldre.

Vid en lämplig tidpunkt säljer vi fastigheten

Statens bostadsomvandlings stöttar bostadsförsörjningen runt om i landet. Det ingår inte i uppdraget att bygga upp ett stort bestånd över lång tid. Vid en lämplig tidpunkt ska Statens bostadsomvandling sälja respektive fastighet. Det skiljer från fall till fall hur lång tid efter ett övertagande med påföljande investering som försäljningen ska ske. Avsikten i en försäljningsprocess är att genomföra försäljningen på marknadsmässiga villkor. Fastighetens framtida nytta för en ny ägare bedöms av respektive intresserad köpare och marknadens förutsättningar. Kommunen eller bostadsbolaget, om ni så önskar, är med som en intresserad köpare i processen.

Försäljningen är unik
i varje kommun

Varje försäljning hanteras för sig. Det är viktigt att den kommun eller bostadsbolag som har ett blockhyresavtal med Statens bostadsomvandling är insatt i vad som sker, då ni som vår blockhyresgäst har ansvaret för att informera de seniorer som hyr av er. Därför erbjuder Statens bostadsomvandling ett särskilt informations-tillfälle, där vi går igenom försäljningsprocessen noggrant. 

Försäljningsintäkterna går till nya projekt

Försäljningsprocessen genomförs på en öppen marknad på marknadsmässiga villkor. Processen omfattar vanligtvis en anbudsprocess i flera steg, och även visning av fastigheten, innan slutförhandling med intresserad köpare. Information kommer begäras in från intressent. Betalnings- och förvaltningsförmåga blir en del av styrelsens underlag inför ett försäljningsbeslut. Statens bostadsomvandlings styrelse har fri prövningsrätt. I regel genomförs affären, men ibland ger marknaden inte rätt förutsättningar och då fortsätter Statens bostadsförsörjning att äga fastigheten ytterligare en period.

Då Statens bostadsomvandling drivs utan vinstintresse och ägaren inte begär utdelning går försäljningsintäkten tillbaka till verksamheten och kan användas till andra investeringar i moderna bostäder för äldre.