Statens Bostadsomvandling AB

Ordförande berättar
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Sbo gör skillnad
Intervju med Christel Wiman, styrelseordförande

Sbo har fått ett klockrent uppdrag att stödja kommuner med svag bostadsmarknad. Vi tar hand om gamla hus och bidrar på ett osedvanligt bra sätt till dessa kommuner. Företagsekonomiskt är det inte hållbart men rent samhällsekonomiskt är det en god affär.

Under senaste året har vi träffat bland annat Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta, Hyresgästföreningen, HSB, pensionärsföreningar, för att dela med oss av erfarenheter och kunskap om den samhällsnytta Sbo skapar. Alla har tagit emot oss med största intresse och tyckt att vårt uppdrag är viktigt. Men de har inte känt till oss tidigare. Det ville vi råda bot på.

Passande arbetssätt för kommunerna

Sbos arbetssätt passar kommunerna, vi arbetar i ett litet format jämfört med stora monopolföretag och storförvaltning trots att vi är ett statligt bolag. Kommunerna uppfattar oss som ett stöd med specialkunskaper snarare än en mäktig institution som säger hur det ska vara för att bli bra. Kommunerna behöver inte känna sig överkörda. Vi gör det här och vi är bäst på det men vi blir aldrig ett hot mot den kommunala självbestämmanderätten. I slutändan innebär vårt arbete en besparing för kommun och samhälle.


Rimliga hyror 

Sbo tar över ägarskapet på de fastigheter vi gör om. Vi tar ut en kallhyra och sen täcker kommunen kostnaden för förvaltning. Hyrorna hamnar lite högre än marknadspriserna på orten men är lägre än vad de skulle bli om man istället byggde nytt. Hyreskostnaden för de boende är i det perspektivet rimlig, man måste inte vara höginkomsttagare för att ha råd.


Flera vinster när fler äldre kan bo kvar hemma

Den demografiska utvecklingen för Sverige är välkänd. SKR gör analyser på det. Det finns en ökande grupp friska 70-80 åringar som har behov av hemtjänst, rollatorer osv för att livet ska fungera bra men som i övrigt är pigga. Och det finns ett stort underskott av bostäder för den åldersgruppen. Då kan man antingen anpassa enskilda bostäder  eller så kan man bygga om hela fastigheter. Bygger man om hela fastigheter kan tex hemtjänsten effektiviseras eftersom personalen kan vara på samma ställe och arbeta jämfört med att åka runt till olika hus i ett stort område. I ett anpassat boende kan man bo hemma mycket längre och skjuta på flytten till ett vårdboende. Många känner sig tryggare och mår bättre. Den demografiska utvecklingen säger att vi ska sätta fart och bygga mer.


Bostadsinjektion utan ekonomisk risk

Vi har sett att när det kommer ett nytt hus på en ort inspirerar det. Det blir en injektion till kommunen som startat en bostadsrotation.  Hus och lägenheter blir tillgängliga för växande familjer samtidigt som äldre flyttar till hem som är mer anpassade efter deras behov. I enskilda kommuner har vi sett hur värdefulla de här flyttkedjorna har varit. När Sbo bygger blir det ett tillskott på bostadsmarknaden som inte funnits tidigare. Sbo har pengarna och kunskapen men det är kommunen som står för upphandling och jobbar med bygget under överinseende av Sbo. Kommunen tar inte någon ekonomisk risk, kommunen säljer byggnaden för 1 kr till Sbo som bygger om. Om kommunen har speciella krav utöver den standard som Sbo erbjuder får kommunen stå för den kostnaden, som då läggs på kallhyran.


Positiva kommuner

Det är roligt att åka runt och hälsa på i kommunerna. Alla är glada och positiva, det finns ingen kritik. I de kommuner vi finns är byggprojektet som Sbo gör, ofta det enda som händer på bostadsmarknaden. När det är möjligt försöker vi få till en barnverksamhet i samma kvarter, tex förskola i kombination med äldreboende. Nu senast var vi i Kalix, som har en liten speciell plats i mitt hjärta. Min far kommer från Bredviken, precis utanför Kalix. Det blev lite en känsla av att komma hem. Det var väldigt roligt. Kommunen hade förberett invigningen så smakfullt, en respektfullstämning och en av de nyinflyttade fick klippa band. I Kalix ligger den renoverade fastigheten intill en skola. Jag gillar det, att unga och gamla finns i varandras närhet. Det skapar en känsla av att här lever vi tillsammans.

Behov av fortsatta medel

Det finns en fortsatt efterfrågan. Listan är lång på kommuner som kan söka stöd hos oss. Kravet är bland annat att det inte finns någon riktig bostadsmarknad, att det inte ens lönar sig att renovera. Vi konkurrerar inte med andra bostadsbolag. Om det finns andra bostadsbolag som bygger på orten ska inte Sbo vara där, såvida vi inte redan har ett hus på platsen. Om en ort lyfter efter att Sbo trätt in är bara roligt. Vi arbetar efter en process som tar cirka 1 år. Den består av intresseanmälan, avtal, byggprojekt. Vi slutför de byggnader vi håller på med nu under 2020-2021. Men för att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi snarast besked om fortsatt finansiering. Varje projekt är en kostnad med en nedskrivning om minst 50 procent av byggkostnaden. Det innebär att Sbo:s kapital och likviditet ”äts upp”. Vi kan inte gå in i avtal med fler kommuner om vi inte vet att vi kan slutföra dem, säger Christel Wiman.