Statens Bostadsomvandling AB

Nära samverkan i sex steg

Vi samverkar i sex steg enligt en beprövad modell. Hela utvecklingsprojektet tar  vanligtvis 2-4 år.

Nära samverkan i sex steg

Statens bostadsomvandling har sedan mer än 10 år tillbaka en affärsmodell som används för planering och genomförande, i nära samverkan med kommuner, bygga om befintliga fastigheter för att förstärka kommunernas bostadsutbud.

Vår arbetsmodell

Hela utvecklingsprocessen tar vanligtvis 2-4 år och sker i sex olika steg. Ni har era kunskaper om lokala förutsättningar och vi hjälper till med hela projektet, inklusive ekonomiskt och projektmässigt stöd. Det viktigaste är att vi genomför alla steg i ett tätt samarbete.

Varför fungerar vårt arbetssätt?

Nyproduktion är sällan företagsekonomiskt lönsamt på svaga bostadsmarknader. Kostnaden för att bygga om en befintlig fastighet är normalt lägre än för nyproduktion. Sbo:s samhällsuppdrag möjliggör för oss att ge stöd genom att investera i ombyggnationer av fastigheter. För även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsam för den mindre kommunen och samhället i stort. Sbo köper fastigheter av kommunen och omvandlar dem till nyproduktions-standard. Efter ombyggnation är boendemiljön förbättrad, fastigheten sanerad från miljöbelastningar och den beräknade energiförbrukningen per år reduceras med 40 procent. Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden.

Effekten av fler moderna lägenheterna för äldre blir att:

Steg 1: Personligt möte bygger förtroende

Första steget i modellen är ett personligt möte mellan kommunen och Statens bostadsomvandling. Vid mötet diskuterar vi kommunens önskvärda utveckling och behov, och samtidigt konkretiserar vi vad Statens bostadsomvandling kan erbjuda för att möta specifika utmaningar. Det personliga mötet är en viktig faktor för att skapa god kommunikation och bygga förtroende mellan de båda parterna. Det är kommunerna som är våra viktigaste intressenter.

Steg 2: En avsiktsförklaring upprättas för gemensam förståelse

Efter det personliga mötet går vi vidare till steg två, som är att upprätta en avsiktsförklaring. För att få en gemensam förståelse och förankring om hur projektet ska genomföras, arbetar vi i en gemensamt utsedd projektgrupp. Tillsammans arbetar vi med ombyggnadsidéer, utformning och strategiska frågor. Vi ansvarar gemensamt för att ta fram programhandlingar, ekonomiska kalkyler, avtal med mera. De skissade underlagen färdigställs till förfrågningsunderlag. Underlaget skickas ut på anbudsinfordran på marknaden. I förfrågningsunderlag ställs de krav på leverantörer som man förväntar sig ska leva upp till, såsom arbetsvillkor, miljö och säkerhet. Det vinnande anbudet sammanställs till en projektbudget. För upphandlingen tillämpas lag om offentlig upphandling.

Steg 3: Beslut för genomförandet

Efter att avsiktsförklaringen är klar startar steg tre. Då alla relevanta faktorer har blivit utredda, analyserade och framtagna går vi vidare och tar beslut. Beslut tas av respektive part - ni tar ett eget beslut och styrelsen i Statens bostadsomvandling tar sitt beslut. Beslutet som respektive par tar omfattar såväl fastighetsöverlåtelse som blockförhyrning och investering. Vi ser till att allt är på plats innan vi går vidare med själva genomförandet av projektet. Upphandling av entreprenad villkoras parternas beslut.


Steg 4: Sbo finansierar hela ombyggnationen

Genomförandestadiet (steg fyra) är en viktig del i affärsmodellen. Ombyggnationer upphandlas i form av totalentreprenader och för upphandlingen gäller lag om offentlig upphandling. Efter beslut förvärvar Statens bostadsomvandling fastigheten och finansierar ombyggnationen av huset. Fastigheten byggs om och båda parter deltar aktivt i styrning och uppföljning.

Steg 5: Kommunen ingår ett blockhyresavtal

När fastigheten är färdigställd och klar går vi vidare till steg fem: förvaltning. Nu är fastigheten klar, inflyttning kan ske och kommunen tar över den dagliga förvaltningen. En förutsättning för genomförande av utvecklingsprojektet är att kommunen ingår ett blockhyresavtal med Sbo och att kommunen ansvarar för all fastighetsförvaltning och uthyrning av lägenheterna under avtalstiden. Det här innebär att kommunen ansvarar för att lägenheterna hyrs ut, att fastigheten underhålls och sköts på ett bra sätt, samt att hyresgästerna trivs och har det bra i sina bostäder.

Steg 6: Fastigheten säljs på marknadsmässiga villkor

Det sjätte och sista steget i vår modell är försäljning av fastigheten. När skäliga marknadsmässiga förutsättningar råder säljs fastigheten på marknadsmässiga villkor normalt genom anbudsförfarande på en öppen marknad. Statens bostadsomvandling utvärderar löpande sitt fastighetsinnehav för att identifiera vilka fastigheter som kan vara aktuella för försäljning. När marknaden är i bättre balans säljer Sbo fastigheten på marknadsmässiga villkor. Insatserna för ombyggnationer av fastigheter ses som en del i ett långsiktigt åtagande. Blockhyresavtalet följer med vid försäljning, vilket säkerställer hyresgästens rättigheter på oförändrade villkor även för en ny fastighetsägare, oavsett om köparen är kommunen, privat eller offentlig aktör.